تامین فشار آب ساختمان

فشار آب ساختمان باید به اندازه ای باشد که آب را به بالاترین واحد بهداشتی ساختمان رسانده فشار لازم ومجاز را برای آن تامین نماید.

فشار آب ساختمان ممکن است توسط فشار آب شهر یا مخزن ثقلی (در ارتفاع) ویا مخزن تحت فشار تامین گردد :

 

۱- سیستم توزیع آب در ساختمان با فشار آب شهر

در صورتی که ساختمان از آب لوله کشی شهر استفاده نماید کافی است لوله اصلی ورودی به ساختمان را به لوله آب شهر در خیابان مجاور وصل کنیم. فشار آب اغلب شهرها معمولا بین ۳۰تا ۸۰ پوند براینچ مربع psi ( (2.07-5.51 barمیباشد.در صورتی که فشار آب شهر برای رساندن آب به طبقات بالای ساختمان وتامین فشار مجاز آب در وسایل بهداشتی این طبقات کافی نباشد باید از مخزن ثقلی یامخزن تحت فشار که بعدا” در موردشان توضیح داده خواهد شد برای تامین فشارلازم کمک گرفته شود .

مهندس طراح سیستم آبرسانی ساختمان باید قبلا”از فشار آب در خیابان مجاور ساختمان اطلاع حاصل نماید تا بر مبنای آن بتواند برآورد کند که آیا فشار آب شهردر این محل برای رساندن آب به بالاترین طبقه ی ساختمان کافی است یا خیر .

۲-سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن ثقلی

این سیستم در مواقعی بکار میرود که آب ساختمان بطور اختصاصی از منابعی نظیر چاه قنات و… تامین گردد ویا فشار آب شهر به طبقات بالای ساختمان کافی نباشد .

مخزن ثقلی روی برج و یا پشت بام ساختمان و حداقل (۲متر) بالاتر از بالاترین وسیله ی بهداشتی مصرف کننده نصب می شود .آب توسط فشار آب شهر ویاپمپ به مخزن ارسال شده از آنجا در ساختمان توزیع می گردد . حجم مخزن ثقلی بر حسب احتیاج روزانه ( حجم مخزن : بر اساس نیاز هر فرد به ۱۵۰ لیتر آب در یک شبانه روز جهت تامین آب در ۱۲ ساعت در نظر گرفته میشود ) .

در ساختمان های بیش از چهار طبقه یا مجتمع های بیش از ۱۰ واحد حتما باید از مخزن استفاده نمود . در ثانی باید توجه داشت زمانی که از این سیستم جهت تامین آب برج یا مجتمع های بلند مرتبه استفاده می کنیم باید در طبقات پایین تر شیرهای فشار شکن تعبیه نمود تا فشار آب را در وسایل بهداشتی این طبقات کاهش داده ( حداکثر فشار نباید از ۴ bar بیشتر شود ) تا مانع بروز سروصدادرآنها وآسیب دیدن لوله ها در اثرفشار زیاد گردند. همچنین می توان ترتیبی داد که طبقات پایین تر با فشار آب شهر و طبقات بالاتر با فشار آب مخزن تغذیه شوند .

اگر قرار است این مخازن روی پشت بام نصب شوند باید سقف طبقه ی آخر قدرت تحمل وزن آنها را داشته باشد

۳- سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن تحت فشار

مخزن تحت فشار یک مخزن بسته هوابندی شده است که حدود دوسوم یا سه چهارم حجم آن از آب و بقیه از هوا پر شده است . موارد استفاده این مخزن مشابه مخزن ثقلی است با این تفاوت که چون فشار آب در این مخازن توسط بالشتک هوا ایجاد می شود می توان آنرا در هر جای ساختمان حتی در زیر زمین یا موتور خانه تاسیسات نصب نمود . در این سیستم هوا توسط کمپرسور وآب بوسیله پمپ یا فشار آب شهر بداخل مخزن ارسال می شوند .فشار مخزن توسط یک کنترل کننده فشار همیشه ثابت نگهداشته می شود .هرگاه سطح آب مخزن در اثر مصرف به پایین ترین حد تعیین شده برسد فشار هوای درون مخزن نیز به حداقل پیش بینی شده خواهد رسید و در این زمان پمپ ویا شیر موتوری با فرمانی که از کنترل کننده فشار دریافت می کنند بطور خود کار وارد عمل شده آب را به مخزن می فرستند . سطح آب در مخزن رفته رفته بالامی آید تا به حداکثر تعیین شده (حدود دوسوم مخزن )برسد .

در این هنگام هوا نیز به حداکثر فشار پیش شده رسیده پمپ خاموش ویا شیر موتوری بسته می شود . اگر فشار مخزن از حد مجاز فراتر رود فشار اضافی توسط یک شیر رها کننده فشار تخلیه می گردد . یک شیر خلاء گیر نیز از پیدایش خلاء در داخل مخزن و ضایعات ناشی از آن از جمله ایجاد فشار معکوس جلوگیری می کند. هر چه حجم مخزن کوجکتر باشد طبعاٌارزانتر خواهد بود ولی تعداد دفعات خاموش روشن شدن پمپ زیاد تر می شود که نتیجه ی آن گرم شدن موتور و کاسته شدن عمر آن و بالاخره افزایش مصرف برق می باشد لذا باید حجم مخزن را طوری انتخاب نمود که تعداد دفعات خاموش وروشن پمپ بیش از یک مرتبه در هر۱۵یا ۳۰ دقیقه نباشد ظرفیت این مخازن که بهمان ترتیب مخاز ن ثقلی محاسبه میشود نباید از ۳۰ گالن برای ساختمان ها ی کوچک و۷۰ گالن برای ساختمان های بزرگ کمتر باشد . ظرفیت این مخزن بستگی دارد به تعداد سا کنین ساختمان و مدت زمان مورد نظر برای مصرف که در آن مدت آبی وارد مخزن نشود . اگر اطلاعات کافی برای محاسبه ی ظرفیت مخزن در اختیار نداشته باشیم می توانیم برای هر ۱۰۰ فوت مربع سطح زیر بنای ساختمان حدود ۳۰۰ گالن در نظر بگیریم واین کافی است که آب مصرفی ۱۲ ساعت ساختمان را بدون آنکه آبی وارد مخزن شود تامین نماید .

 

بازخوردها
    ارسال نظر