تنظیم فشار آب مصرفی ساختمان

برای تأمین یا تنظیم فشار در شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، در موارد
لزوم و با تأیید، باید یکی از سیستم های زیر یا ترکیبی از آنها طراحی و نصب شود:

پمپ و مخزن ذخیره مرتفع
پمپ و مخزن تحت فشار
سیستم افزایش فشار بدون مخزن
شیر فشارشکن به منظور کاهش فشار
نصب مستقیم پمپ روی لوله انشعاب آب شهر مجازنمی باشد.

پمپ و مخزن تحت فشار
۱) در این سیستم باید روی مخزن، شیر اطمینان مورد تأیید نصب شود.
۲) شیر اطمینان باید طوری انتخاب و تنظیم شود که در فشاری برابر حداکثر فشار کار
مجاز مخزن، باز شود و آب را تخلیه کند.
۳) لوله تخلیه شیر اطمینان نباید از جنس قابل انعطاف باش د. تخلیه آب از این لوله باید
به طور ثقلی صورت گیرد.
۴) انتهای لوله تخلیه آب شیر اطمینان باید تا نزدیک نقطه تخلیه مناسبی (کف شوی یا
یکی از لوازم بهداشتی) ادامه یابد. لوله تخیه نباید مستقیماً به لوله فاضلاب متصل شود.

سیستم افزایش فشار بدون مخزن
۱) انتخاب و تنظیم این سیستم باید ب ه ترتیبی باشد که حداقل فشار مورد نیاز پشت
شیرهای برداشت آب، مقرر شده در این مبحث، را ب ه طور خودکار تنظیم کند و روی
شیرهای برداشت آب فشاری بیش از آنچه در این مقررات مقرر شده ایجاد ننماید.

کاهش فشار آب
۱) اگر فشار ورودی به لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، یا قسمتی از آن، بیش از
ارقامی باشد که در این مبحث از مقررات معین شده است، باید شیر فشارشکن، یا هر
سیستم مورد تأیید دیگری، به منظور کاهش فشار آب تا میزان مورد نیاز، نصب شود.
۲) روی لوله خروجی از شیر فشارشکن، یا هر سیستم کاهش فشار دیگر، باید شیر اطمینان
فشاری نصب شود.

بازخوردها
    ارسال نظر